Kontakt

 

Siedziba firmy

Bausch & Lomb Poland sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa, Polska
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy
KRS KRS 0000819623,
REGON 385148508,
NIP 5252810445,
BDO 000558697
kapitał zakładowy 7 504 300 zł, w pełni opłacony Adres do korespondencji: ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa